Actievoorwaarden Leef! Vriendinnendagen actie

1. Algemeen
I.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op één van de 5 Vriendinnendag Arrangementen van A.Vogel” die georganiseerd wordt door Biohorma BV (J.P. Broekhovenstraat 16, 8081 HC  Elburg)  (hierna: de Organisator) in samenwerking met Leef! magazine.
II.    Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.
III.    De actie start 1 juli 2016 en eindigt 31 juli 2016.

2. Deelname
I.    Deelname aan de actie staat open voor iedereen, uitgezonderd de hierna genoemde personen. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Er bestaat voor de consumenten geen verplichting ten aanzien van deelname.
II.    Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
III.    De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
IV.    Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.
V.   Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
VI.    Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
VII.    De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden tijdelijk opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de actie. Op de aanmeldpagina kunnen deelnemers toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van de emailnieuwsbrief van A.Vogel. In dat geval worden de gegevens van de deelnemers blijvend opgenomen in het bestand. In alle andere gevallen worden de gegevens binnen 3 maanden na de einddatum verwijderd.
VII. De Organisator behouden zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval van onjuiste of onvolledige informatie en/of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met bepalingen van deze actievoorwaarden.                                                                                         

3. Trekking en prijzen
I. De trekking van de winnaars  gebeurt op onpartijdige wijze, onder toeziend oog van een onafhankelijke 3e partij. Over de uitslag van de actie kan daarom niet worden gecorrespondeerd. De winnaars krijgen op 5 augustus via de mail bericht.

II. De prijs omvat een Vriendinnendag Arrangement. Het Arrangement bestaat uit 2x gratis entree voor de A.Vogel Vriendinnendagen op 31 augustus of 3 september 2016.

III. De prijs kan niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor geld en/of andere diensten of producten.

IV. Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met het Informatie centrum van A.Vogel tel: 0900-2464646 en email: mail@avogel.nl

4. Aansprakelijkheid
I.     De Organisator, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
II.    De Organisator is niet verantwoordelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen.  De Organisator verleent geen garanties met betrekking tot de verstrekte prijzen.
II.    De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, typ- of zetfouten.

5. Slotbepalingen
I.    De Organisator is gerechtigd de actievoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging tussentijds te wijzigen.
II.   In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan de deelnemer contact opnemen met het Informatiecentrum van A.Vogel tel:0900- 2 46 46 46 en email:mail@avogel.nl. Zowel telefonische als schriftelijke klachten worden bij binnenkomst ontvangen door het Informatie centrum. Elke consument krijgt binnen een week nadat hij heeft geklaagd een bevestiging of antwoord.                                                                                                            
III.  Op deze actie, deze actievoorwaarden en alle met deze actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode kleine promotionele kansspelen 2016.