Actievoorwaarden aanvraag gratis zakje Linoforce.

Actievoorwaarden aanvraag gratis zakje Linoforce.

1. Algemeen
I.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen van het zakje Linoforce (hierna te noemen: "de Aanvraag") van A.Vogel (verder te noemen: "de Organisator"). A.Vogel is een geregistreerde merknaam van Biohorma B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Elburg.
II.    De Aanvraag heeft als doel zakjes Linoforce weg te geven.
III.    De Aanvraag start 13 februari 2017 en eindigt indien de voorraad Linoforce zakjes op is, dit zal vermeld worden op de actiesite.

2. Deelname
I.    Deelname aan de Aanvraag staat open voor iedereen, uitgezonderd de hierna genoemde personen. De deelname aan de Aanvraag is vrij en gratis. Er bestaat voor de consumenten geen verplichting ten aanzien van deelname.
II.    Door deelname aan de Aanvraag gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
III.    De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
IV.    Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.
V.   Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
VI.    Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Aanvraag.
VII.    De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden tijdelijk opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Aanvraag. Op de aanmeldpagina kunnen deelnemers toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van de emailnieuwsbrief van A.Vogel. In dat geval worden de gegevens van de deelnemers blijvend opgenomen in het bestand. In alle andere gevallen worden de gegevens binnen 3 maanden na de einddatum verwijderd.

3. Deelname
I.    Deelnemers kunnen uitsluitend via Internet de Aanvraag van een gratis zakje Linoforce doen.
II.    Maximaal 1 zakje per adres.
III.    Zakjes kunnen alleen aangevraagd worden op een adres in Nederland.

4. Pakket
I.     In totaal zijn er 30.000 zakjes Linoforce
II.    Ons streven is om het zakje Linoforce binnen drie weken te versturen na aanvraag. Dit geldt zolang de voorraad strekt.
III.    Het zakje is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld

5. Aansprakelijkheid
I.    De Organisator, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Aanvraag voortvloeiende handelingen.
II.    De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de verzonden zakjes.
III.    De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken zakjes. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken zakjes.
IV.    De Organisator is gerechtigd de actievoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging tussentijds te wijzigen.

6. Slotbepalingen
I.    De Organisator, de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Aanvraag voortvloeiende handelingen.
II.    De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de verzonden zakjes.
III.    De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken zakjes. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken zakjes.
IV.    De Organisator is gerechtigd de actievoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging tussentijds te wijzigen.