background

A.Vogel Natuurlijk & Gezond

Algemene voorwaarden 100% tevredenheid garantie

www.avogel.nl/webwinkel

Algemene voorwaarden 100% tevredenheid garantie A.Vogel.nl

Dat jij als klant 100% tevreden bent over A.Vogel vinden wij erg belangrijk. We bieden daarom de 100% TevredenheidsGarantie. Hierbij hanteren wij de volgende voorwaarden:

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Ondernemer: Biohorma BV
Handelend onder de naam/namen: A.Vogel.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Garantie: de 100% tevredenheid actie van ondernemer, welke actie uitsluitend wordt aangeboden op online aankopen door consumenten in de periode van 1 oktober 2018 tot 31 augustus 2019 via de webshop van ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer: Biohorma BV

Handelend onder de naam/namen: A.Vogel
KvK-nummer: 08009304
Telefoon: 0900-2 46 46 46 (op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar. Gebruikelijke belkosten.)
E-mailadres: info@avogel.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk in de periode van 1 oktober 2018 tot 31 augustus 2019 tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument via de webshop Avogel.nl waarbij de consument uitdrukkelijk een beroep heeft gedaan op de garantie.

Artikel 4 - Garantieperiode

 1. De garantie is uitsluitend van toepassing op aankopen die in de periode van 1 oktober 2018 tot 31 augustus 2019 in de webshop van Avogel.nl zijn gedaan.
 2. Ondernemer heeft het recht om de garantie voortijdig te beëindigen en/of de voorwaarden te wijzigen.


Artikel 5 - Voorwaarden voor deelname aan de garantie

De consument kan uitsluitend een beroep doen op de garantie indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

 1. het gezondheidsproduct is gekocht op avogel.nl en;
 2. de consument woonachtig is in Nederland en;
 3. de consument 18 jaar of ouder is en;
 4. de consument in staat is de officiële aankoopfactuur toe te zenden, indien ondernemer daarom verzoekt en;
 5. de consument het product aan ondernemer retourneert, indien ondernemer daarom verzoekt en;
 6. de consument binnen drie maanden na de aankoopdatum (zoals vermeldt op de aankoopfactuur) de garantie activeert op de in artikel 6 van deze voorwaarden voorgeschreven wijze en;
 7. de consument niet eerder voor hetzelfde product een beroep op de garantie heeft gedaan en;
 8. de consument in de drie maanden voorafgaand aan de aankoop niet meer dan drie keer een beroep heeft gedaan op de garantie.

Artikel 6 - Wijze van activeren

De consument kan de garantie uitsluitend activeren door telefonisch een beroep te doen op de garantie op het telefoonnummer 0900-2 46 46 46. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.30 uur. De gebruikelijke belkosten zijn voor rekening van consument.

Artikel 7 Rechten ondernemer

 1. Indien consument op de voorgeschreven wijze een beroep heeft gedaan op de garantie dan kan ondernemer vragen naar de wijze van het gebruik van het product en de reden van het gebruik door de consument en de (medische) klachten van de consument.
 2. Ondernemer heeft het recht de consument een alternatief product aan te bieden. Dit alternatieve product zal kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien er geen alternatief product beschikbaar is of de consument niet tevreden is over het alternatief dan zal ondernemer de aankoopsom inclusief de verzendkosten van € 2,95 (indien van toepassing), zoals vermeldt op de originele aankoopfactuur, binnen vier tot zes weken terugstorten op de door de consument opgegeven bank- of girorekening.
 4. Ondernemer heeft het recht om de consument te verzoeken het product aan haar te retourneren. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument de verzendkosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de verzendkosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 8 - Uitgesloten van deelname

Deelname aan de garantie is uitgesloten indien:

 1. de consument op enigerlei wijze tekort is geschoten in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens ondernemer. Deze bepaling geldt voor alle verplichtingen van consument jegens ondernemer en beperkt zich uitdrukkelijk niet tot de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op afstand waarvoor een beroep op de garantie is gedaan;
 2. de consument het product niet in overeenstemming met de voorgeschreven gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De door consument verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van garantie. Deze gegevens worden na afloop van de garantie vernietigd.

Artikel 10 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

 

Online bestellen bij A.Vogel betekent...

 

 

 10% als tegoed bij volgende aankoop

 Op werkdagen voor 21:30 uur met iDeal besteld? Morgen in huis!

 Gratis verzending bij een bedrag boven de €20,-

A.Vogel webwinkel

Persoonlijk contact
Klantenservice Webwinkel


Bestellingen worden verzorgd door De Online Drogist. Vraag de drogist om advies.

Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen