Actievoorwaarden

A.Vogel cadeau actie

Artikel 1: Algemeen

1. Deelname aan de Cadeau-actie is exclusief voorbehouden aan alle in Nederland woonachtig natuurlijke personen die minstens achttien (18) jaar zijn.

Personeelsleden van Biohorma en van de betrokken promotieagentschappen zijn uitgesloten van deelname. Ook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet deelnemen.

Bovendien worden ook uitgesloten van deelname, alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op de verhoging van de winstkansen. Tenslotte, worden eveneens uitgesloten van deelname, alle personen die een list of kunstgreep aanwenden, zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.

Biohorma kan, in de mate dat dit wettelijk is toegelaten, alle controles doen of laten doen die zij nodig acht om de hoedanigheid van de deelnemers en de naleving van deze voorwaarden te controleren. Niet-naleving door een deelnemer zal leiden tot de annullatie van zijn of haar deelname aan de Cadeau-actie.

2. Er wordt slechts één (1) prijs per adres toegekend.

3. Deelname aan de Cadeau-actie is gratis. De normale kosten voor de deelname aan de Cadeau-actie zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers deze kosten terugvorderen.

4. Deelname aan de Cadeau-actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig Cadeau-actiereglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van dit Cadeau-actiereglement en elke poging tot fraude worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Bij onregelmatigheden zoals fouten die zich voordoen bij de webdesigner, bij de leverancier van de prijzen of bij Biohorma zelf, beslist Biohorma autonoom over de manier waarop deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.

5. De Cadeau-actie wordt aangekondigd via een sticker op het actieproduct (Echinaforce), Biohorma website, Biohorma nieuwsbrief en Biohorma social media kanalen.

Artikel 2: Gegevens

1. De deelnemer moet de volgende gegevens invullen op de online actiepagina: Unieke actiecode (welke op de actiesticker op de verpakking van Echinaforce te vinden is), aanhef, achternaam, straat,huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

2. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, upto-date en volledig zijn.

3. Alle persoonsgegevens die Biohorma verkrijgt in het kader van de Cadeau-actie zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van deze Cadeau-actie, te weten de identificatie van de winnaars en het toesturen van de prijzen.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze Cadeau-actie loopt van 1 november 2014 t/m 31 december 2016.

2. De deelnemer kan enkel geldig deelnemen aan de Cadeau-actie door

- Het invullen van de noodzakelijke (persoons)informatie,

- Het invullen van een geldige unieke actiecode (welke op de actiesticker op de verpakking Echinaforce is te vinden)

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

1. De ontvangen deelnameformulieren worden gecontroleerd en winnaars worden bepaald door middel van de unieke code.

2. De winnaars worden binnen een maand na selectie van de winnaars schriftelijk op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs op het e-mailadres of adres dat zij hebben opgegeven. Biohorma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de prijzen indien het opgegeven postadres en/of e-mailadres onjuist of onvolledig is of indien een verandering in postadres en/of e-mailadres niet kenbaar werd gemaakt.

3. De prijzen en cadeaus worden per post of email opgestuurd naar de winnaars.

4. Indien een prijs buiten de schuld van Biohorma niet binnen de drie (3) maanden na einde van de Cadeau-actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Biohorma. De winnaar heeft in dergelijk geval ook geen recht op een andere prijs of enige andere vorm van vergoeding.

5. Er zal over de uitslag van de Cadeau-actie niet openbaar worden gecommuniceerd.

Artikel 5: Prijzen

1. De prijs: een natuurreischeque t.w.v. € 1.500,-. Of 1 van de 3 KitchenAid blenders t.w.v. €229,-.

2. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de Cadeau-actie impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Biohorma kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

- Transmissies via het internet.
- Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.
- De gevolgen van virussen, bugs, en anomalieën.
- Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

2. Biohorma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van de Cadeau-actie, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Cadeau-actie om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site www.avogel.nl/cadeau of www.avogel.nl. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de www.avogel.nl/cadeau of www.avogel.nl en de deelname aan de Cadeau-actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Biohorma kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige Cadeau-actie zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Biohorma behoudt zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en het Cadeau-actiereglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Niettemin is Biohorma niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars. Biohorma en haar aangestelden zijn ten aanzien van de winnaars op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot de prijzen, met inbegrip wat betreft de levering daarvan, hun staat, hun eigenschappen of de eventuele gevolgen, incidenten of ongevallen veroorzaakt door de plaatsing, het bezit of het gebruik ervan.

3. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook in hoofde van Biohorma.

4. Biohorma is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, de staat, de veiligheid en/of de functionaliteit van de prijzen. De deelnemer erkent dan ook de prijs ‘zoals deze is’ te aanvaarden.

Artikel 7: Rechten Biohorma

1. Biohorma behoudt zich het recht voor om de Cadeau-actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Cadeau-actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens haar aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.

2. Biohorma behoudt zich het recht om te allen tijde testimonials van deelnemers te verwijderen van Biohorma social media kanalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat het materiaal in strijd is met toepasselijke wetgeving of omwille van andere redactionele overwegingen naar Biohorma’s eigen inzicht. Biohorma is niet verplicht dit vooraf aan de betrokken deelnemer te melden en behoeft geen reden op te geven.

Artikel 8: Privacy

1. De persoonsgegevens van de deelnemer, welke worden gevraagd, worden opgeslagen in een of meer bestanden van Biohorma met inachtneming van de in Nederland geldende wetgeving. De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de “verantwoordelijke voor de verwerking”, zoals omschreven in de toepasselijke regelgeving, Biohorma is met adres als hoger aangegeven, die tevens de enige ontvanger is van de gegevens.

2. Door het aanvinken van de “tick box” “Ik ga akkoord met de actievoorwaarden” gaat de deelnemer er mee akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor de uitvoering van de Cadeau-actie.

3. Door het aanvinken van de “tick box” “Ja, ik ontvang graag de A.Vogel nieuwsbrief, hierin vind ik informatie over A.Vogel producten, acties en inspirerende recepten.” Gaat de deelnemer er mee akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor Biohorma’s eigen klantenbeheer. Daaronder moet begrepen worden het feit dat de gegevens en het deelnemingsformulier door Biohorma worden opgeslagen en verwerkt met het oog de deelnemer op de hoogte te houden van Biohorma’s producten, initiatieven, Cadeau-actieen en recepten.

Artikel 9: Contact

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Cadeau-actie of het Cadeau-actiereglement kunnen schriftelijk worden verstuurd of kunnen aan Biohorma worden meegedeeld via het contactformulier op de A.Vogel website: http://www.avogel.nl/advies/.

Artikel 10: Diversen

1. Dit Cadeau-actiereglement wordt enkel ter beschikking gesteld op www.avogel.nl/cadeau van 1 november 2015 tot 30 maart 2016.

2. Op deze Cadeau-actie zijn de Biohorma gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing .

3. De Cadeau-actie, dit Cadeau-actiereglement en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Nederlands recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Breda.

Laatste wijziging op deze pagina: 14-10-2016

Ontdek de A.Vogel tuinen

70% van de planten die we gebruiken voor onze producten komt uit deze tuinen.

Meer over de tuinen
Test je gezondheid

Doe een van de online zelftesten en ontvang direct advies

Naar de testen
Exclusief op avogel.nl: garantie op 100% tevredenheid*

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

tip

Ontvang elke maand van A.Vogel tips voor een gezonde lifestyle.

Schrijf je nu in >